Stadgar

Stadgar för Dellarnas kyrkbåtsroddare

Dessa stadgar, som antagits vid föreningens årsmöte 2017-05-14, gäller från detta datum.

§ 1 Syfte, verksamhetsområde

Dellarnas kyrkbåtsroddare är en ideell förening vars syfte är att väcka intresse för roddverksamhet på Dellensjöarna. Detta uppnås bl a med utfärder, kapprodd och högtidsrodd med föreningens båda kyrkbåtar, Hoppet och Tron.

Föreningens verksamhetsår är kalenderårets.

§ 2 Medlemskap

Inträde i föreningen bereds varje person som är intresserad av dess syften och betalar fastställd årsavgift före april månads utgång. Årsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 3 Årsmöte

Dellarnas kyrkbåtsroddare sammanträder till årsmöte före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte sker bl a genom utskick till medlemmarna senast en vecka innan mötesdatum. Årsmöteshandlingar utdelas vid årsmötet.

Samtliga närvarande medlemmar, styrelsens ledamöter och revisorerna har yttrande- , förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter deltager ej vid beslut om ansvarsfrihet.

Vid årsmöte behandlas:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötesfunktionärer.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Behandling av inkomna motioner eller frågor väckta av styrelsen.

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

10. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.

11. Val av ordförande.

12. Val av tre övriga styrelseledamöter för två år och fyra ersättare för ett år.

13. Val av två revisorer.

14. Val av valberedning.

15. Vid årsmötet väckta frågor.

Motionsrätt tillkommer alla medlemmar. Styrelsen skall inför årsmötet avge yttrande över motioner.

Beslut fattas med enkel majoritet av de röstande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Varje röstande har en röst.

§ 4 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte inkallas av föreningens styrelse eller när revisorerna så begär. Kallelse till extra föreningsmöte, med föredragningslista jämte övriga handlingar, offentliggörs senast en vecka innan detta skall hållas. Vid extra föreningsmöte behandlas endast ärenden som föranlett dess inkallande.

§ 5 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av sju ordinarie ledamöter jämte fyra ersättare, vilka väljs av årsmötet efter lämplighet och erfarenhet inom olika områden som kan gagna föreningens verksamhet.

Mandattiden är för ordföranden ett år, samt för de övriga sex ordinarie ledamöterna två år, vilka väljs växelvis vartannat år och för de fyra ersättarna ett år.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller ersättare är närvarande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare och kassör.

Vid behov adjungeras sakkunniga.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder föreningen, ansvarar för ekonomi och förvaltning, verkställer av årsmötet fattade beslut, följer upp av årsmötet beslutade övergripande mål för verksamheten, utser vårdare av föreningens fastigheter, båtar och annan utrustning samt utfärdar instruktioner för dessa.

Styrelsen skall inför årsmöte avge en av styrelsens ledamöter undertecknad verksamhetsberättelse, vari skall ingå bokslut med vinst- och förlusträkning samt in- och utgående balansräkning. Styrelsen skall inför årsmötet även avge förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med kassören. Föreningens bank och postgiro tecknas av kassören och ordföranden, var och en för sig.

§ 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår.

Bokslut och övriga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötesdatum.

§ 9 Revision

För granskning av Dellarnas kyrkbåtsroddares räkenskaper väljs vid årsmötet två revisorer. Det åligger revisorerna att avge yttrande över det gångna årets verksamhet och förvaltning samt avge sin berättelse med till- eller avstyrkan rörande ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisorerna äger när som helst ta del av bokföring och övriga handlingar som rör verksamheten.

§ 10 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning inför nästa årsmöte bestående av tre personer, varav en är sammankallande.

§ 11 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan beslutas genom enkel majoritet vid två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ett årsmöte. Förslag till stadgeändring kungörs i kallelse till mötet.

§ 12 Utträde

Medlemmar har rätt att efter anmälan utträda ur föreningen. Utträde sker därefter vid nästkommande årsskifte.

§ 13 Upplösning

Dellarnas kyrkbåtsroddare kan upplösas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kvalificerad majoritet, 90% av närvarande medlemmar, gäller vid beslut om upplösning. I händelse av upplösning överlämnas dess tillgångar till den organisation i Dellenbygden som årsmötet beslutar om.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.